زمینه‌های تاریخی کتاب کافی با تکیه بر جنبه‌های کلامی
55 بازدید
محل نشر: نامه تاریخ پژوهان » تابستان 1384 - شماره 2 » (28 صفحه - از 137 تا 164)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب کافی کلینی، نخستین اثر جامع حدیثی شیعه است که با دربرداشتن ابواب گوناگون اعتقادی، فقهی، تاریخی و ... از جایگاه و اهمیت ویژه‏ای در تاریخ اندیشه شیعه برخوردار است. در این پژوهش درصدد شناسایی زمینه‏های تدوین این اثر و جایگاه تاریخی آن بوده، به‏طور خاص برابعاد کلامی آن تمرکز نموده، در پی اثبات این ادعا هستیم که روایات کلامی کافی بیش از آن که پایگاه سندی قدرت‏مندی داشته باشند، در چارچوب ایدئولوژی اعتقادی شیعه در آن عصر شکل گرفته و مستندات دیگری برای اثبات درستی آن‏ها چون اعتبار عقلی یا وجود قراینی پیرامونی مبنا قرار گرفته‏است. ابتدا گزارش کوتاهی از زندگی کلینی ارائه داده و سپس به بررسی کتاب کافی و ابعاد کلامی آن خواهیم پرداخت. واژه‏های کلیدی: کلینی، کافی، حدیث شیعه و ابواب کافی.